Deklaracja dostępności

Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
 • 2. Skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • 1. Materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 2. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik"
 • Adres: 07-200 Wyszków ul. Prosta 7
 • E-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
 • Telefon: 297424448

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” znajduje się w centrum Wyszkowa przy ulicy Prostej pod numerem 7. Jego lokalizacja umożliwia sprawny dojazd z wszystkich części miasta środkami komunikacji miejskiej jak i własnym transportem. Wejście główne znajduje się od ulicy Prostej i jest widocznie oznakowane. Prowadzi do niego 6 stopni schodów. Z prawej strony wejścia znajduje się podjazd dla wózków z poziomu chodnika a z lewej winda. Dojście do budynku jest równe, odpowiedniej szerokości. Przy wejściach zewnętrznych znajdują się przyciski przywoławcze. Informacja i obsługa klienta odbywa się na parterze budynku. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewnia poruszanie się w zasadzie bez przeszkód. Wokół budynku znajdują się miejsca parkingowe, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak skorzystania z tłumacza języka migowego.


Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków

tel. +48 29 742-44-48

e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
www: http://www.wok-hutnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.wok-hutnik.pl

Deklaracja dostępności

Koło Plastyczne Pracownia graficzna Ognisko Muzyczne

Wyszkowski Uniwersytet III Wieku Dyskusyjny Klub Filmowy Graffito Galeria

Zespół Pieśni i Tańca OBEREK Urząd Miejski w Wyszkowie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyszkowska Inicjatywa Planszówkowa Sieć kin studyjnych i lokalnych TOMITOFA© 2007-2020 Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"
Zawartość merytoryczna: Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK", e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14